Subsidie aanvragen

Voor inzendtermijnen: zie de pagina’s ‘informatie’ of ‘nieuws’.

Voorwaarden subsidieaanvraag

De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting verleent subsidies bij conservering van museale objecten, de zogenaamde actieve conservering, maar ook voor passieve conservering. Voorbeelden van dat laatste: in passe-partout zetten van prenten, maatregelen betreffende de verlichting van de tentoongestelde objecten, om de luchtconditionering te regelen, algemene inrichting van depots en dergelijke. Het moet gaan om een project dat nog moet beginnen. Lopende projecten subsidiëren wij niet.
Bij restauratieprojecten wordt gedacht aan restauraties van museumobjecten.

Bouwkundige restauraties en conserveringsprojecten worden niet financieel ondersteund.

Aanvraag
Wees zo concreet mogelijk. Vraag bij grote projecten niet om een algemene bijdrage daarin, maar spits het toe op het onderdeel conservering of restauratie. Voeg een begroting bij. Voeg offerte(s) bij van erkende restauratoren (bij aanvragen boven € 10.000,- in beginsel twee of meer offertes).

Eigen bijdrage
Wij gaan ervan uit dat u zelf 20% bekostigt. Lukt dat niet, geef dan aan waarom dit onmogelijk is.

Geldigheidsduur van de toezegging
Een project moet binnen een jaar afgerond zijn. De toezegging eindigt stilzwijgend na een jaar, als binnen deze periode geen afrekening ontvangen is.

Verlenging
Verlenging van een toezegging voor een jaar is in de meeste gevallen mogelijk, mits minimaal een maand voor de einddatum aangevraagd, met redenen omkleed.

Wijziging
Ook wijzigingen in de projectaanvraag dienen gemeld te worden, waarbij opnieuw goedkeuring verkregen moet worden van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting. De begindatum van het oorspronkelijke project blijft daarbij gelden.

Voorbehoud
Toezegging is altijd onder voorbehoud van goedkeuring van de eindafrekening. Indien de penningmeester van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting het overzicht niet goedkeurt of in geval van een overschot aan inkomsten voor het project, behoudt het bestuur zich het recht voor het toegezegde bedrag aan te passen.

Publiciteit
Tenslotte stellen wij het op prijs dat u na ontvangst van de financiële bijdrage waar mogelijk (persbericht, jaarverslag en dergelijke) ruchtbaarheid geeft aan onze subsidiëring. Tevens zouden wij graag een kopie uit het jaarverslag of van het krantenartikel en dergelijke ontvangen voor ons archief.

Afrekening en declaratie
Alvorens over te gaan tot uitbetaling van de in het vooruitzicht gestelde bijdrage dient de penningmeester van de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting bij uw declaratie over het volgende te beschikken:

  • Een overzicht van uitgaven en inkomsten
  • Vermelding van de gevraagde bijdrage (die gelijk aan, of minder kan zijn dan de toezegging)
  • Opgave van het rekeningnummer waarop de bijdrage gestort kan worden en de bijbehorende tenaamstelling
  • Een kopie van de rekening(en) die betrekking hebben op het project(onderdeel) waarvoor een bijdrage gevraagd werd.