ANBI

ANBI-verantwoording

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2023 standaardform-publicatieplicht-fondsen-ib1151z2fol     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

voor normale mensen:

NAAM c.a.
Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
RSIN/fiscaal-nummer 8062-19-464, KvK 41244625
Postadres:        De Tromp 11  –  9081 AE Lekkum
e-mail-adres:    wcfstichting@gmail.com

De WCF-stichting is een zuiver vermogensfonds.

DOELSTELLING

De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting beheert een vermogen en verleent financiële steun aan musea in Fryslân. Daarnaast bezit de stichting een collectie antiek en kunst die in Friese musea ondergebracht is.

De doelstelling van de stichting is in principe: a. het verlenen van financiële steun bij aankoop, conservering of restauratie van museumstukken ten behoeve van bij de Museumfederatie Fryslân aangesloten leden b. het voor expositie in bruikleen geven van kunst en antiek aan musea in Fryslân c. het onderhoud en de restauratie of conservering van voorwerpen die eigendom zijn van de stichting d. het verlenen van financiële steun aan initiatieven dan wel activiteiten welke van belang zijn voor het in standhouden of bevorderen van het culturele erfgoed in Fryslân; zulks ter beoordeling van het bestuur

daarnaast:

Subsidieaanvragen van de stad Harlingen met betrekking tot culturele, sociale dan wel maatschappelijke noden, zullen in aanmerking kunnen komen voor honorering.


BELEIDSPLAN
De Stichting ontvangt met regelmaat aanvragen voor subsidie uit het veld. Deze worden getoetst aan de statutaire criteria. In aanmerking komende verzoeken worden door het bestuur gehonoreerd uit de opbrengst van het vermogen, in beginsel op drie momenten per jaar. Voor het beschikbare budget wordt jaarlijks een verwachting opgesteld, die een globale bestedingslimiet geeft.

BESTUUR
Het bestuur bestaat uit 7 leden, heeft een voorzitter, secretaris, penningmeester en gewone leden. Dat zijn thans: mevr. X.Y. Wassenbergh (vz), Mr A.J. Algra (secr), J. van der Heide (penn), drs H. ter Avest, dhr K. Callens, mevr. M. Pragt, dhr A. Warmenhoven.

De bestuursleden ontvangen geen beloning.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Informatie